000 01090nam-a2200241---4500
001 331016
005 20200804164019.0
010 _a978-957-32-6765-2
_bBrochado
090 _a331016
100 _a20170125d2013 k y0pory5003 ba
101 0 _achi
102 _aTW
200 1 _a[Taiwan wenhua zichan baocun
_eshigang
_fLin Huicheng]
210 _a[Taibei
_cYuanliu chuban yegu fen youxian gongsi]
_d2013
215 _a242 p.
_cil.
_d27 cm
_e1 disco óptico (CD-ROM)
225 2 _a[Renshi Taiwan shidian
_v3]
541 1 _aPreservação do património cultural de Taiwan
_eresumo histórico
675 _a904(529)
_vmed
_zpor
700 0 _aLin Huicheng
801 0 _aPT
_bUMSD
_c20170125
_gRPC
942 _cCOMPU
_n0