000 01129nam-a2200301---4500
001 279225
005 20210629104009.0
010 _a7-119-02886-3
_bBrochado
090 _a279225
100 _a20090305d2005 k y0pory5003 ba
101 0 _achi
_aeng
102 _aCN
200 1 _a[Sunzi bing fa]
_dSunzi, the art of war
_c[Sun Bin bing fa]
_dSun Bin, the art of war
_fed. and translate into modern Chinese by Wu Rusong and Wu Xianlin
_gtrad. into English by Lin Wusun
210 _a[Beijing]
_cForeign Languages Press
_d2005
215 _a12, 345 p.
_d20 cm
225 2 _aGudian jinghua
_bEcho of classics
300 _aObra bilingue em chinês e inglês
541 1 _aArtes de Guerra de Sun Bin
541 1 _aArtes de Guerra do Mestre Sun
675 _a355(510)
_vmed
_zpor
700 0 _aSun Tzu,
_f544-496 a.C.
701 0 _9236200
_aSun Bin
_f?-316 d.C
_4070
702 0 _9202454
_aLin Wusun
_4730
702 0 _9202456
_aWu Rusong
_4340
702 0 _9202452
_aWu Xianlin
_4340
801 0 _aPT
_bUMSD
_c20090305
_gRPC
942 _cLIVRO
_n0