Academia de Ciências Sociais da China., Instituto de Línguas Xiang dai han yu ci dian [Xiang dai han yu ci dian] / Instituto de Línguas da Academia de Ciências Sociais da China

[Xiang dai han yu ci dian] / Instituto de Línguas da Academia de Ciências Sociais da China . - [Beijing : Ed. Shang Wu], 1985 . - 1581 p. 19 cm
008(510)
030.8:809.51
809.51:030.8