Jian ming zhang zhi jing ji xue ci dian [Jian ming zhang zhi jing ji xue ci dian] / Xu Di Xin... [et al.]

[Jian ming zhang zhi jing ji xue ci dian] / Xu Di Xin... [et al.] . - [Beijing : Editora Popular], 1985 . - 549 p. 19 cm
008(510)
030.8:32(510)
32(510):030.8