Li Long Mu Zong guo xin wen shi ye she gao [Zong guo xin wen shi ye she gao] / Li Long Mu

[Zong guo xin wen shi ye she gao] / Li Long Mu . - [Shanghai : Ed. Popular de Shanghai], 1985 . - 359 p.21 cm
008(510)
316.77(510)