Liu Jilun [Qing nian Mao Zedong de si xiang yu Zhongguo gong chan ge ming / Liu Jilun]

[Qing nian Mao Zedong de si xiang yu Zhongguo gong chan ge ming / Liu Jilun] . - [Chu ban] . - [Taibei : Zheng da chu ban she], 2012 . - V, 217 p. 23 cm
978-986-6475-17-7 Brochado

19 Mao
951