Wang Xiyan [Lun Ah-q he ta de beiju / Wang Xiyan]

[Lun Ah-q he ta de beiju / Wang Xiyan] . - [Shanghai : Xinwenyi chubanshe], 1957 . - 2, 308 p. 19 cm
895.1 LU