Liu Xueyao,, 1969- [Tangdai yi lai de bian jiang celue / Liu Xueyao]

[Tangdai yi lai de bian jiang celue / Liu Xueyao] . - [Taibei : Zhizhi xueshu chubanshe], 2013 . - 327 p. 23 cm . - ([Bian jiang yan jiu cong shu]; 02)
978-986-90058-1-4 Brochado

951