Wang Bangxiong,, 1941- [Daojia sixiang jingdian wenlun : dangdai xin daojia de shengming jin lu / Wang Bangxiong]

[Daojia sixiang jingdian wenlun : dangdai xin daojia de shengming jin lu / Wang Bangxiong] . - [Chu ban] . - [Taiwan : Li xu wen hua shi ye you xian gong si, 2013] . - 351 p. : il. 21 cm . - ([Xin shi ji cong shu (wenhua)]; 211)
978-986-6513-87-9 Brochado

19(510)
299.513