[Nian guoji Hanxue yan jiu shuwei ziliao yuanjie, 2010] = Selected digital resources in international Chinese studies, 2010 / [ed. Zhong Xuezhen]

[Nian guoji Hanxue yan jiu shuwei ziliao yuanjie, 2010] = Selected digital resources in international Chinese studies, 2010 / [ed. Zhong Xuezhen] . - [Taiwan : Hanxue yanjiu zhongxin], 2010 . - V, 254 p. : il. 27 cm
978-957-678-521-4 Brochado

008(510)
371.68
681.324