Wang Shunu. [Zhongguo chang ji shi / Wang Shunu]

[Zhongguo chang ji shi / Wang Shunu] . - [Shanghai : Shanghai san lian shu dian], 1988 . - [12], 358 p. 19 cm
7-5426-0024-9 Brochado

392.65(510)