[Zuqun qianyi yu zong jiao zhuanhua] = Ethnic migration and religious change : [fude zheng shen yu da bogong de kuaguo yanjiu] : transnational research on the God of proesperity, virtue and morality and Tua Peh Kong / [ed. Xu Yucun]

[Zuqun qianyi yu zong jiao zhuanhua] = Ethnic migration and religious change : [fude zheng shen yu da bogong de kuaguo yanjiu] : transnational research on the God of proesperity, virtue and morality and Tua Peh Kong / [ed. Xu Yucun] . - [Gaoxiong] : College of Humanities and Social Science, National Tsing Hua Huniversity, 2012 . - XII, 262 p. : il. 26 cm
978-986-03-2161-6 Brochado

299.5
394(5)