Lin Huicheng [Taiwan wenhua zichan baocun : shigang / Lin Huicheng]

[Taiwan wenhua zichan baocun : shigang / Lin Huicheng] . - [Taibei : Yuanliu chuban yegu fen youxian gongsi], 2013 . - 242 p. : il. 27 cm . - ([Renshi Taiwan shidian; 3])
978-957-32-6765-2 Brochado

904(529)