Ye Xian'en [Ming Qing huizhou nongcun shehui yu dianpu zhi / Ye Xian'en]

[Ming Qing huizhou nongcun shehui yu dianpu zhi / Ye Xian'en] . - [Hefei : Anhui renmin chubanshe], 1983 . - 370 p., pag. var. : il. 21 cm
316.334.55(510)