Global Optimization Workshop,, 13, Proceedings of the XIII Global Optimization Workshop [Documento eletrónico] : GOW'16 / ed. Ana Maria A. C. Rocha, M. Fernanda P. Costa, Edite M. G. P. Fernandes

Proceedings of the XIII Global Optimization Workshop [Documento eletrónico] : GOW'16 / ed. Ana Maria A. C. Rocha, M. Fernanda P. Costa, Edite M. G. P. Fernandes . - Braga : University of Minho, [2016]
978-989-20-6764-3