Lu Wendi [Huagong Chuguo Shiliao / Lu Wendi, Chen Zenian, Peng Jiali ; compil. Chen Hansheng]

[Huagong Chuguo Shiliao / Lu Wendi, Chen Zenian, Peng Jiali ; compil. Chen Hansheng] . - [Beijing : Zhonghua Shuju], 1981 . - [4], 314 p. 21 cm
325.2(510)
325.2(73)