[Zhongguo guomingdang geming weiyuamui de lishidaolu]

[Zhongguo guomingdang geming weiyuamui de lishidaolu] . - [Changsha : Hunan Renmin Chubanshe, 1987] . - 269, [2] f. est. : il. 20 cm
7-217-00220-6 Brochado

321.01(510)