Shen Congwen,, 1902-1988 Recollections of west hunan / Shen Congwen ; trad. Gladys Yang

Recollections of west hunan / Shen Congwen ; trad. Gladys Yang . - 1st ed . - Beijing : Chinese Literature, 1982 . - 195 p. 18 cm . - (Panda Books)
895.1 SHEN