Wu Zuxiang,, 1908- Green bamboo hermitage / Wu Zuxiang

Green bamboo hermitage / Wu Zuxiang . - 1st ed . - Beijing : Chinese Literature Press, 1989 . - 259 p. 18 cm . - (Panda Books)
0-8351-2068-6 Brochado

895.1 WU