Women of China = Zhonghua quan guo fu nu lian he hui / dir. Yun Pengju

Women of China = Zhonghua quan guo fu nu lian he hui / dir. Yun Pengju . - [ed. bilingue] . - Beijing : Women's Foreign Language, [1952]-