[Shang wu han yu ru men : Ji ben li yi pian] = Gateway to business Chinese : regular formulas and etiquette / ed. Zhang Li ; compil. Shen Shuying; english translator Xiong Wenhua

[Shang wu han yu ru men : Ji ben li yi pian] = Gateway to business Chinese : regular formulas and etiquette / ed. Zhang Li ; compil. Shen Shuying; english translator Xiong Wenhua . - [Beijing] : Peking University Press, 2005 . - 195 p. 26 cm . - ([Shang wu han yu xi lie jiao cai]; 1)
7-301-08541-9 Brochado

809.51