[Jian ming zhong guo li shi di tu ji] = Concise historical atlas of China / ed. Tan Qixiang ; sponsored by Chinese Academy of Social Sciences

[Jian ming zhong guo li shi di tu ji] = Concise historical atlas of China / ed. Tan Qixiang ; sponsored by Chinese Academy of Social Sciences . - [Beijing : Zhong guo di tu], 1996 . - 125 p. : il. mapas 27 cm . - (A book series of chinese geography)
7-5031-1015-5 Encadernado

951