Li Xiusheng [Zhong guo wen xue shi gang yao : ming quing wen xue / Li Xiusheng]

[Zhong guo wen xue shi gang yao : ming quing wen xue / Li Xiusheng] . - [Beijing : Beijing da xue], 1999 . - 4, 241 p. 20 cm
7-301-01446-5 Brochado

895.1