Sun Tzu,, 544-496 a.C. [Sunzi bing fa] = Sunzi, the art of war. [Sun Bin bing fa] = Sun Bin, the art of war / ed. and translate into modern Chinese by Wu Rusong and Wu Xianlin ; trad. into English by Lin Wusun

[Sunzi bing fa] = Sunzi, the art of war. [Sun Bin bing fa] = Sun Bin, the art of war / ed. and translate into modern Chinese by Wu Rusong and Wu Xianlin ; trad. into English by Lin Wusun . - [Beijing] : Foreign Languages Press, 2005 . - 12, 345 p. 20 cm . - (Gudian jinghua)
7-119-02886-3 Brochado

355(510)