Liu Zhi Qiang [Liu xue shi hua / Liu Zhi Qiang, Zhang Xue Ji]

[Liu xue shi hua / Liu Zhi Qiang, Zhang Xue Ji] . - [Beijing : She hui ke xue wen xian], 2000 . - 4, 2, 213 p. 19 cm . - ([Bai nian Zhong-guo shi hua di si ji]; 10)
7-80149-343-5 Brochado

008(510)