Hang Kan [Liang Song, zaifan rong zhong chen mo / Hang Kan]

[Liang Song, zaifan rong zhong chen mo / Hang Kan] . - [Shanghai : Shanghai Ci Shu chu ban she], 2001 . - 149 p. : muito il. 26 cm . - (Zhonghua wen ming chuan zhen / [dir. Liu Wei]; 7)
7-5326-0848-4 Brochado

008(510)