[Jing bian cheng yu ci dian / yuan zuo zhe Wang Tao... et al.]

[Jing bian cheng yu ci dian / yuan zuo zhe Wang Tao... et al.] . - [Shanghai : Shanghai ci shu], 2005 . - 1281 p. 15 cm
7-5326-0412-8 Encadernado

030.8:809.51
809.51:030.8