Wang Hong Sheng [Zhong guo ke ji xiao shi] = Concise history of chinese science and technology / [Wang Hong Sheng]

[Zhong guo ke ji xiao shi] = Concise history of chinese science and technology / [Wang Hong Sheng] . - [Beijing : Zhong Guo Ren Min Da Xue], 2004 . - 2, 5, 338 p. 23 cm
7-300-06046-3 Brochado

50(091)(510)