[Dao xu xian dai han yu ci dian / ed. Liu Qing Long... et al.]

[Dao xu xian dai han yu ci dian / ed. Liu Qing Long... et al.] . - [Beijing : She hui ke xue wen xian], 2002 . - 109, 1479 p. 19 cm
7-100-00311-3 Encadernado

030.8:809.51
809.51:030.8