Herder,, Johann Gottfried,, 1744-1803 [Lun yu yan de qi yuan / Johann Gottfried Herder]

[Lun yu yan de qi yuan / Johann Gottfried Herder] . - [Beijing : Shang wu yin shu guan], 1998 . - XIII, 113 p. 21 cm
7-100-02515-X Brochada

800.2