Wu Cheng'en,, 1500-1582 [Xi you ji / Wu Cheng'en zhu]

[Xi you ji / Wu Cheng'en zhu] . - [Beijing : Ren min wen xue chu ban she], 2005 . - 2 v. 21 cm . - ([Zhongguo gu dian wen xue du ben cong shu]) . -
Vol.1 : 594 p.Vol.2 : p. 595-1198
7-02-000873-9 (Obra completa) Brochada

895.1 WU