Liang Qin [Zhong wai zheng dang zhi du bi jiao / Liang Qin, Zhong Detao zhu]

[Zhong wai zheng dang zhi du bi jiao / Liang Qin, Zhong Detao zhu] . - [Beijing : Shang wu yin shu guan], 2004 . - 4, VI, 393 p. 21 cm . - ([Zhong wai zheng zhi zhi du bi jiao cong shu])
7-100-03044-7 Brochado

329(510)