Wang Qingwu [Zhi li fang shi de bian ge yu Jiangsu nong cun xian dai hua : Jiangsu Sheng cun min zi zhi qu yu bi jiao yan jiu / Wang Qingwu, Dong Leiming zhu]

[Zhi li fang shi de bian ge yu Jiangsu nong cun xian dai hua : Jiangsu Sheng cun min zi zhi qu yu bi jiao yan jiu / Wang Qingwu, Dong Leiming zhu] . - [Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she], 2004 . - 366 p. 21 cm
7-300-05349-1 Brochado

35.07(511.31)
332.1(511.31)