[Dui wai Han yu jiao xue lun ji : 1979-1984=1979-1984 nian / Lu Bi Song... et al.]

[Dui wai Han yu jiao xue lun ji : 1979-1984=1979-1984 nian / Lu Bi Song... et al.] . - [Beijing : Beijing yu yan xue yuan chu ban she], 1985 . - 3, 531 p. 21 cm . - (Yu yan jiao xue yu yan jiu cong shu)
809.51:372.88
372.88:809.51