Wang Tsung-ye [Yu yan xue he yu yan di ying yong / Wang Zongyan]

[Yu yan xue he yu yan di ying yong / Wang Zongyan] . - [Shanghai : Shanghai wai yu jiao yu chu ban she], 1999 . - 4, II, 258 p. 21 cm
7-81046-286-5 Brochado

801