Robins,, R. H. [Jian ming yu yan xue shi] = A short history of linguistics / R. H. Robins ; De Bao Xu, Jiangming Feng, Mingliang Hu yi

[Jian ming yu yan xue shi] = A short history of linguistics / R. H. Robins ; De Bao Xu, Jiangming Feng, Mingliang Hu yi . - [Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she], 1997 . - [304] p., pág. var. 21 cm
7-5004-2078-1 Brochado

801