Li Yingru,, 1914-1989 Ye huo chun feng dou gu cheng / [Li Yingru zhu]

Ye huo chun feng dou gu cheng / [Li Yingru zhu] . - [Beijing : Ren min wen xue chu ban she], 2005 . - 6, 444 p. 21 cm . - (Zhongguo dang dai chang pian xiao shuo cang ben)
7-02-004892-7 Brochado

895.1