Liu Qing [Tong qiang tie bi / Liu Qing]

[Tong qiang tie bi / Liu Qing] . - [Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 2005] . - 198 p. 21 cm. . - (Zhongguo dang dai chang pian xiao shuo cang ben)
7-02-004918-4 Brochado

895.1