Zhou Libo, [Shan xiang ju bian / Zhou Libo zhu]

[Shan xiang ju bian / Zhou Libo zhu] . - [Beijing : Ren min wen xue chu ban she], 2005 . - 3, 543 p. 21 cm . - (Zhongguo dang dai chang pian xiao shuo cang ben)
7-02-004895-1 Brochado

895.1 ZHOU