Wang Guan Ying [Zhong guo gu dai min jian gong yi / Wang Guan Ying]

[Zhong guo gu dai min jian gong yi / Wang Guan Ying] . - [Beijing : Shang wu yin shu guan], 2004 . - III, 232 p., [8] p. est. : il. 19 cm
7-100-02234-7 Brochado

7.067.26(510)