Chen Jia Zhen [Shuang xu ouan neng cheng yu cidian / Chen Jia Zhen]

[Shuang xu ouan neng cheng yu cidian / Chen Jia Zhen] . - [Yan Bian : Yan Bian da xue chu ban she, 1998] . - 448 p. 19 cm
7-5634-0951-3 Brochado

030.8:809.51
809.51:030.8