Wang Weixian [Xian dai han yu yu fa li lun yan jiu / Wang Weixian zhu]

[Xian dai han yu yu fa li lun yan jiu / Wang Weixian zhu] . - [Beijing : Yu wen chu ban she], 1997 . - 2, VIII, 300 p. : il. 21 cm
7-80126-172-0 Brochado

809.51
801.5