Yang Hsien-Yi,, 1915-2009 [Han Wei liu chao xiao shuo xuan] = Selected chinese tales of the Han, Wei and six dynasties periods / [Yang Xianyi, Dai Naidie yi] ; translated by Yang Xianyi and Gladys Yang

[Han Wei liu chao xiao shuo xuan] = Selected chinese tales of the Han, Wei and six dynasties periods / [Yang Xianyi, Dai Naidie yi] ; translated by Yang Xianyi and Gladys Yang . - [Beijing] : Foreign Languages Press, 2005 . - [17], 413 p. 21 cm . - (Echo of classics)
7-119-02885-5 Brochado

895.1
82-34