[Pu tong hua shui ping ce shi de li lun yu shi jian / Guo jia yu yan wen zi gong zuo wei yuan hui pu tong hua pei xun ce shi zhong xin, "Yu yan wen zi ying yong" bian ji bu he bian]

[Pu tong hua shui ping ce shi de li lun yu shi jian / Guo jia yu yan wen zi gong zuo wei yuan hui pu tong hua pei xun ce shi zhong xin, "Yu yan wen zi ying yong" bian ji bu he bian] . - [Beijing : Shang wu yin shu guan], 1998 . - II, 2, 216 p. 21 cm
7-100-02691-1 Brochado

809.51:372.88
372.88:809.51