Lou Bi Sheng [Yu yan jiao xue fa / Lou Bi Sheng, Zhao Ji Shi]

[Yu yan jiao xue fa / Lou Bi Sheng, Zhao Ji Shi] . - [Beijing : Rem Min Jiao Yu chu ban she], 2000 . - 123 p. 19 cm
7-107-09103-4 Brochado

809.51:372.88
372.88:809.51