Chen Jian Min. Shuohua de yishu / [Chen Jianmin zhu]

Shuohua de yishu / [Chen Jianmin zhu] . - [Beijing ] : Yu wen chu ban she, 1994 . - 219 p. 19 cm
7-80006-824-2 Brochado

809.51