[Chang yong han zi shi yong shou ce] = Changyong hanzi shiyong shoce / [Fan Keyu zhu bian]

[Chang yong han zi shi yong shou ce] = Changyong hanzi shiyong shoce / [Fan Keyu zhu bian] . - [Shanghai : Hua dong shi fan da xue chu ban she], 1992 . - [4], 333 p. 21 cm
7-5617-0669-3 Brochado

030.8:809.51
809.51:030.8