Wang Lijia Yinxixue jichu / [Wang Lijia]

Yinxixue jichu / [Wang Lijia] . - Beijing : Yu wen chu ban she, 1995 . - 3, III, 233 p. : il. 21 cm
7-80006-311-9 Brochado

809.51