China's ethnic minorities / writen by Xing Li... [et al.] ; trad. Wang Qin, Ouyang Weiping ; photog. Du Dianwen... [et al.] ; english text ed. Yu Ling ; ed. Lan Peijin

China's ethnic minorities / writen by Xing Li... [et al.] ; trad. Wang Qin, Ouyang Weiping ; photog. Du Dianwen... [et al.] ; english text ed. Yu Ling ; ed. Lan Peijin . - 1st ed . - Beijing : Foreign Languages Press, 2003 . - 119 p. : principalmente il. color. 18x20 cm
7-119-03184-8 Encadernado

394(510)
316.347(510)
323.15(510)