Shimura,, Mikiko Shin Nihongo no Kiso : caderno de exercício de Kanji I / Mikiko Shimura, Miwako Takahashi, Keiko Kikuchi

Shin Nihongo no Kiso : caderno de exercício de Kanji I / Mikiko Shimura, Miwako Takahashi, Keiko Kikuchi . - Tokyo : 3A Corporation, 1992 . - 205 p. : il. 26 cm
4-88319-017-X Brochado

809.56